Цени и начин на плащане

ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Всички обявени цени на стоките в електронния магазин са в български лева, и са с включено  ДДС.  Цената е за една бройка и в нея не е включена стойността на транспортните разходи и монтаж.
Цената на транспорта и монтаж се заплаща от Клиента след запитване от негова старна.
Плащането може да се извърши авансово чрез заплащане на цялата сума или частично, като във втория случай доплащането /останалата част от цената/ се извършва при доставка на стоката чрез наложен платеж. В случай на плащане чрез наложен платеж при доставката купувачът получава от куриера документ, в който е посочена поръчаната стока, дължимата за нея продажна цена.

При направена заявка на неналична стока се заплаща аванс, в размер определен от служителите на електронния магазин. Мебели Азар си запазва правото да изисква заплащане на аванс и за други направени поръчки.

Заплащането на аванс се извършва само със съгласието на клиента, като при отказ от негова страна да заплати авансовата сума, Мебели Азар има право да откаже да сключи договор за покупко – продажба и доставяне на поръчаното.
Клиентът се съгласява, че действието по авансовото плащане на стоката ще се счита за изрично съгласие по смисъла на чл.53, ал.1 от Закона за защита на потребителите. 
Независимо от избрания способ всички плащания се извършват само в български лева.

*По банков път
Банкова сметка: 
BIC: BPBIBGSF
IBAN: BG77BPBI79301030743501
ЮРОБАНК и ЕФ ДЖИ България АД

Получател : „Андромахи-Н“ ЕООД

*С наложен платеж от офис на Еконт.

*Превеждане се част от сумата, /но не по-малко от 30%/  или цялата сума.

За всякакви въпроси относно поръчките и начините на плащане може да ни пишете  на имейл: info@azar.bg или на посочените в сайта телефони.

При получаване на стоката клиентът е длъжен незабавно да я прегледа. Ако констатира явни недостатъци, липса на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. В този случай се съставя констативен протокол в два еднообразни екземпляра, които се подписват от получателя на стоката и представителя на куриерското /спедиторското/ дружество. В протокола следва задължително да се опишат явните недостатъци.
В случай, че клиентът не направи рекламация на момента или дори да направи такава, но не се подпише констативен протокол, същият губи правото по - късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липса на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи.
Мебели Азар полага грижа информацията в електронния магазин да се поддържа винаги вярна и актуална, като точна информация може да се получи на телефоните в сайта.
Всички размери обявени в електронния магазин са външни и включват най – външните габарити, включително цокли и первази. Възможни са несъответствия в нюансите на цветовете от снимковия материал в сайта на електронния магазин и действителните нюанси на цветовете на продуктите.
Мебели Азар е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. Мебели Азар  гарантира неприкосновеността на информацията съдържаща лични данни, предоставяна от клиентите. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред. С приемането на настоящите Общи условия, клиентът дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от Мебели Азар за целите на изпълнение на договора за покупко - продажба и доставка на поръчани стоки.
Настоящите общи  условия са в сила от момента на публикуването им. Мебели Азар си запазва правото да променя по всяко време настоящите Общи условия, като своевременно публикува тези промени в сайта си  заедно със съобщение за промените.
За неуредените от настоящите условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Мебели Азар не носи каквато и да била отговорност за неточно изпълнената поръчка и всички претърпени вреди са за  сметка на потребителя,  в случай че потребителят е направил поръчка и не е предоставил точна и ясна информация за личните си данни.

Мебели Азар има право да променя едностранно всички условия за доставка на предоставяните стоки и каквато и да било друга информация, публикувана на сайта без предварително уведомление до потребителя. Настоящите условия  могат да бъдат актуализирани по всяко време, без да е необходимо уведомяване на потребителите. Мебели Азар не носи отговорност, в случай че потребителите не са се запознали с последващи актуализации на публикуваните на сайта информация и условия. Мебели Азар си запазва правото да изпраща на потребителя съобщения, свързани с нови продукти и услуги, с промоции и/или с промени в условията и начините за доставка на предоставяните стоки и каквато и да било друга информация, публикувана на сайта на Мебели Азар.

Мебели Азар предоставя правото на потребителите да използват всички услуги, които са посочени в сайта само за лични нужди с нестопанска цел и при условие че не се нарушават авторските права на Мебели Азар или на трети лица свързани пряко или косвено с материалите на сайта. Забранява се изрично материалите, публикувани на този тсай да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани с каквато и да било цел от потребителите. 

Мебели Азар © 2014