Общи Условия

С приемането на настоящите общи условия ползвателят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евентуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от Мебели Азар  и/или упълномощени от дружеството трети лица, включително, но не само: дружества извършващи куриерски услуги, банки и др., за целите на изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчана стока, а в случаите на  покупка на кредит: във връзка с кандидатстването за отпускане на кредит и изпълнението на договора за кредит, маркетингови и рекламни цели и анализи на Мебели Азар. Преглед на стоката и рекламации. При получаването на стоката потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по - късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени от магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция.

 


На основание чл. 55, ал.1 ЗЗП Купувач, който има качеството потребител по смисъла на ЗЗП в четиринадесет дневен/14 дни/ срок от доставката има право без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока при следните условия: 1. Потребителят (Клиент) предварително писмено да информира Мебели Азар, на следния имейл адрес : info@azar.bg че на основание чл. 55, ал.1 ЗЗП се отказва от договора, като задължително посочи кога ще върне стоката. Същата може да бъде върната единствено на следните адреси : гр. Пазарджик, Пловдивско шосе 105 , гр.Пловдив Цар Борис 3 Обединител 37”.Заплатената от Клиента сума се връща, след направен оглед и приемане на стоката от страна на Мебели Азар. Стоката ще се приеме само, ако не е била монтирана вече или липсват следи от употреба 2. Стоката да бъде върната лично от потребителя (Клиента) или от упълномощено от него с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа лице на посочените  по-горе адреси 3. Поставената от производителя оригинална опаковка на стоката да не е махана и да не е нарушена цялостта на поставените стикери. 4. Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на на потребителя (Купувача). До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя на Мебели Азар, рискът от случайното и  повредждане се носи изцяло от потребителя. В случай, че потребител се възползва от правото си по чл. 55, ал.1 от ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по – горе условия, Мебели Азар се задължава да му възстанови заплатената цена в срок от седем работни дни от връщането на стоката.

Мебели Азар © 2014